OPTAGELSESPROCEDURE PÅ FRØBJERG-ORTE FRISKOLE, BØRNEHAVE OG VUGGESTUE

Holdning

Den perfekte gruppestørrelse og klassekvotient er en dynamisk størrelse og hverken videnskab eller empiri kan sikkert understøtte et generelt skæringspunkt. Vi har derfor som udgangspunkt ikke faste, rigide børnetal eller faste klassekvotienter, men lægger vægt på en individuel vurdering ved alle indmeldelser. Vi tilstræber at gruppernes størrelse balancerer behovet for nærvær, tryghed og en passende gruppedynamik. For klassekvotienten gælder dog som udgangspunkt et loft på 20 elever, men det er ikke et mål i sig selv at fylde op, ligesom nogle klasser vil kunne absorbere et højere elevtal efter en konkret individuel vurdering af lærere, ledelse og bestyrelse. I denne vurdering indgår bl.a. klassens aktuelle sammensætning ift. gruppedynamik og elever med særlige behov samt klassens og skolens generelle ressourcer, så der tages hensyn til både den enkelte ansøger og klassen som helhed.

Praktisk procedure

Forældre, der ønsker deres børn indskrevet i vuggestuen, børnehaven og/eller kommende 0. klasse, skal kontakte os for rundvisning og efterfølgende forventningsafstemning. Hvis vores forventninger til hinanden stemmer overens, udfyldes en indmeldelsesblanket og når indmeldingsgebyr på 500 kroner er indbetalt, er man skrevet op på Frøbjerg-Orte Friskole, Børnehave og Vuggestue. Da der erfaringsmæssigt kan være frafald efter indskrivning, har vi valgt en overordnet ramme på 21 opskrevne elever til fremtidige 0.klasser (gældende fra skolestart 2027).

Der betales ikke indmeldelsesgebyr ved optagelse på skolens øvrige klassetrin.

Optagelse af elev på eksisterende klassetrin skal som anført vurderes individuelt af skoleledelse og klassens lærere ud fra ovennævnte betragtninger. Hvis den aktuelle klassekvotient er ≥ 20 elever, forelægges optagelsen bestyrelsen.

Hvis klassen vurderes fyldt op, kan man komme på venteliste. For at komme på venteliste, følges optagelsesproceduren. Ventelisten prioriteres af ledelsen. Kriterier, der kan lægges til grund, inkluderer tilknytning til stedet, klassens sammensætning og henvendelsesrækkefølge.

Optagelse af børn med særlige behov drøftes med bestyrelsen med henblik på om de rette rammer kan skabes.

 

 

REVIDERET OG GODKENDT AF BESTYRELSEN 07.11.2023


Indmeldelsesblanket

Indmeldelsesblanket Friskole, Børnehave og Vuggestue

Udmeldelsesblanket

Udmeldelsesblanket Friskole, Børnehave og Vuggestue

Udmeldelse skal ske med minimum 1 måneds varsel til den 1. i en måned